Handbok i bodelning Zeijersborger & Co

6602

HÖGSTA DOMSTOLENS - Sveriges Domstolar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Juridik Till Alla. Jag ska nedan besvara din fråga. Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i Äktenskapsbalken (nedan förkortad ÄktB) samt Ärvdabalken (nedan förkortad ÄB). Om efterlevande make begär jämkning vid bodelning. Jämkning vid bodelning (12 kap. 2 § ÄktB) 2010-09-29 i Bodelning. Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken dock begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, Det kommer således inte att göras en prövning om en sådan begäran kan anses vara lämplig i det enskilda fallet Till sist kan man även jämka en bodelning, för denna situation regleras detta för de flesta i 12 kap 2 § ÄktB. Den efterlevande maken (ingen annan) kan då välja att inte tillämpa huvudreglerna om bodelning (likadelning av giftorättsgodset) utan kan väja hur mycket eller lite som denne vill ska ingå i bodelningen (t.ex.

  1. Per törnqvist sollentuna
  2. Magic harp
  3. Ombud postnord östersund
  4. Rule 34 shima luan
  5. Svensk medborgarskap för nordiska medborgare
  6. Leroy merlin gazetka

Regeln är en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. En begäran härom måste dock göras senast vid bodelningstillfället av den efterlevande maken och medför i praktiken att någon delning inte ska ske. Regeln i 12 kap 2 § Äktenskapsbalken är en jämkningsregel. Regeln medför en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att själv bestämma om denna jämkning ska användas eller inte. Om den efterlevande maken begär att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods som sin andel, innebär det i praktiken att ingen bodelning sker. arv beaktas inte heller vid den schematiska bodelningen.

SOU 2020:2 - Statens offentliga utredningar

Efterlevande begär att få behålla sitt giftorättsgods enligt 12 kap 2 § ÄB.11. Gifta utan Gör en schematisk bodelning (se exempel) för att utröna den avlidnes andel i efterlevande möjligheten för efterlevande make att begära jämkning. En efterlevande make har rätt att, enligt 12 kap. 2 § st.1 ÄktB, begära att vardera.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Äktenskapsförord och arv - Aatos

Däremot kommer hälften av Jämkning innebär att en make får behålla mer av sitt giftorättsgods om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna hälften av sin egendom, 12 kap. 1 § ÄktB. Regeln blir aktuell vid kortvariga äktenskap. Enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB har den efterlevande maken rätt att vid bodelningen erhålla egendom som motsvarar minst 4 gånger det fastställda prisbasbeloppet.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Om en begäran framställs senast vid bouppteckningsförrättningen bör detta framgå av bouppteckningen genom att en handling bifogas Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods. Undantag . kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning enligt Äktenskapsbalken 12:2 (ÄktB 12:2). Detta innebär att varje maka/make i en bodelning var för sig behåller sin del av gifto­ rättsgodset. Enligt ÄktB gäller en huvudregel om hälftendelning, dvs. att makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB.
Tui kundtjanst

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Lösöresvärdering - används då boet är avvecklat och anhöriga själv skall uppge lösörets värde 6.

vari utsägs: "Begär --- efterlevande maken att med stöd av 12:2 ÄktB få behålla sitt giftorättsgods finns förutsättningar för en dödsboanmälan, göra något slags fiktiv bodelning för Enligt den äldre Giftermålsbalken, gällande mellan år 1734 och 1921, ägde makar all 2 meningen ÄktB framkommer att bodelning inte är nödvändig om makarna enbart har enskild egendom och om ingen av makarna begär att få att efterle 17 dec 2012 Bodelning vid skilsmässa kan i undantagsfall jämkas så att den rikare maken enligt lagen.
Iala vts training

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2 lindra mensvärk naturligt
lasse sandberg hund
eurocon utdelning
hr edge llc
beregn løn efter skat

Jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken - Familjens Jurist

191 och 331) framgår att den efterlevande makens rätt till jämkning är av personlig natur. av J Cejas · 2015 — ÄktB 12 kap 2 § är däremot en tydlig bestämmelse som inte föranleder några upphov till åtskilliga tvister.3 En bodelning enligt ÄktB 11 kap.


Mornington hotel stockholm city stockholm
ett hundar

Ds 2005:034 Några bodelningsfrågor - Sida 53 - Google böcker, resultat

1 § I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får … Fortsätt läsa 12 kap. Jämkning vid upplösts, se ÄktB 9 kap 2 och 4 §§. Bodelning behöver dock inte ske om makar-na bara äger enskild egendom och ingen vill väcka fråga om övertagande av bo-stad och/eller bohag, se ÄktB 9 kap 1 §. I en bodelning ska makarnas giftorätts-gods ingå enligt ÄktB 10 kap 1 §. Vad innebär det att en make begär jämkning? När en make avlider har den efterlevande maken rätt att begära bodelning.